• Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος δραστηριοτήτων
 • Επικοινωνία και συνεργασία σε ενδοτμηματικό και σε διατμηματικό επίπεδο
 • Απεικόνιση και έλεγχος λογιστικών γεγονότων σύμφωνα με το ενιαίο γενικό λογιστικό σχέδιο
 • Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών, συνεργασία και επικοινωνία με τραπεζικά ιδρύματα
 • Σύνταξη και έλεγχος προϋπολογισμών και απολογισμών ΕΛΚΕ
 • Τήρησης και εφαρμογή ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
 • Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων
 • Υποβολή στοιχείων και αναφορών σε φορείς
 • Παρακολούθηση και προσδιορισμό χρηματοοικονομικών εισροών
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση ταμειακών ροών έργων
 • Ενημέρωση συστήματος και καταχώρηση χρηματοοικονομικών δεδομένων
 • Συμφωνίες ταμείου, λογαριασμών και έργων
 • Έκδοση Φορολογικών Στοιχείων
 • Διενέργεια τραπεζικών εργασιών
 • Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση κρατήσεων ΕΛΚΕ
 • Αναρτήσεις αποφάσεων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής