Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, ως και η μέριμνα για έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή τροποποίηση.
  • Η παρακολούθηση της εκτελέσεως του τακτικού προϋπολογισμού και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.
  • Η υποβολή για έγκριση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και τούτο μετά από την λήψη μέτρων και υποβολή προτάσεων για την αναγκαία και έγκαιρη χρηματοδότηση, καθώς και συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και αναμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
  • Η εισήγηση για την λήψη μέτρων που απαιτούνται για την έγκαιρη χρηματοδότηση του Ιδρύματος από το Κράτος και τους άλλους αρμοδίους φορείς, ως κίνηση των σχετικών διαδικασιών.
  • Η παροχή βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση δαπανών του ιδρύματος.
  • Η σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση.
  • Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Προϊστάμενη: Κατσάρα Φωτεινή
Τηλ.: 24610 68236 (εσωτ. 1236)
email: fkatsara@uowm.gr

Στελέχωση: Κακάλη Αθανασία
Τηλ: 24610 68212 (εσωτ. 1212)
email: akakali@uowm.gr