Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

Η ανάπτυξη επιστημονικών συλλογών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου, καθώς και τη συντήρηση και αρχειοθέτηση του υλικού της.

Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία, τεκμηρίωση βάση διεθνών, κοινά αποδεκτών, προτύπων και η εισαγωγή, διόρθωση και ποιοτικός έλεγχο των εγγραφών στον ηλεκτρονικό κατάλογο δημόσιας πρόσβασης (OPAC).

Η συλλογή και ο έλεγχος των προτάσεων των Τμημάτων για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και πηγών.

Η επεξεργασία, διαχείριση και τήρηση στατιστικών στοιχείων χρήσης των συνδρομών έντυπων και online περιοδικών και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και πηγών.

Η υποστήριξη των χρηστών σε θέματα χρήσης της συλλογής περιοδικών εκδόσεων, βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών πηγών.

Ο εμπλουτισμός και η διαχείριση της συλλογής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (Institutional Repository) και η λειτουργία και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων (Research Data Repository) του Ιδρύματος.

Η διαχείριση συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ.

Προϊσταμένη Τμήματος : Λάππα Μαρία
Τηλ.: 2461056790 (εσωτ. 6790)
e-mail: mlappa@uowm.gr

Στελέχωση

Καγιαβά Ειρήνη
Τηλ: 24610 56792 (εσωτ. 6792)
email: ekayiava@uowm.gr

Πάτρα Ελένη
Τηλ: 24610 68206 (εσωτ. 1206)
email: epatra@uowm.gr

Ιστοσελίδα: https://library.uowm.gr/