Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Διεκπεραίωση τις πάσης φύσεως προμήθειες και υπηρεσίες του Ιδρύματος, που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος, βάσει των μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών που συντάσσουν τα αρμόδια τμήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών, μισθώσεων, εκμισθώσεων ως και τη σύνταξη, υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Κατάρτιση τις σχετικές συμβάσεις με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας και τις αποστέλλει για προσυμβατικό έλεγχο στην Υπηρεσία Επιτρόπου, καθώς και παρακολουθεί την τήρηση των όρων αυτών.
 • Διερεύνηση της αγοράς παρέχοντας κάθε πληροφορία σχετικά με τους προμηθευτές, τις τιμές κ.λπ.
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων αιτημάτων, ετήσια κατάρτιση προγραμμάτων προμηθειών / υπηρεσιών και υποβολή για έγκριση στα αρμόδια όργανα.
 • Σχεδιασμός της εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών.
 • Αναγνώριση των δαπανών και έκδοση σχετικών εγκριτικών αποφάσεων κατόπιν ανάληψης υποχρέωσης.
 • Τήρηση αρχείου αγορών, συμβάσεων αγορών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και εγγυητικών επιστολών, που αφορούν τις προμήθειες / υπηρεσίες.
 • Μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.
 • Μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής των προκηρυχθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής.
 • Διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Προϊστάμενος: Χαϊτίδης Γεώργιος
Τηλ.: 24610 56470 (εσωτ. 6470)
email: ghaitidis@uowm.gr

Στελέχωση:

Βλαχάκη Αικατερίνη
Τηλ: 24610 56471 (εσωτ. 6471)
Email: kvlachaki@uowm.gr

Μαστρανέστη Μαρία
Τηλ: 24610 56472 (εσωτ. 6472)
Email: mmastranesti@uowm.gr

Μπογιαννίδου Παναγιώτα
Τηλ: 24610 56474 (εσωτ. 6474)
email: gbogiannidou@uowm.gr

Πουτογλίδου Ελπίδα
Τηλ: 24610 56473 (εσωτ. 6473)
email: aff00574@uowm.gr