Αποστολή της είναι η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών/τριών που εγγράφονται σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου καθώς και η συνδρομή των αλλοδαπών φοιτητών/τριών με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα σχετικά με τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας είναι οι ακόλουθες:

  • Η υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου για την εγγραφή τους σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου,
  • Η υποστήριξη και ενημέρωση αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου, στα οποία υφίσταται η δυνατότητα εγγραφής τους.
  • Η υποστήριξη αλλοδαπών πολιτών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι/ες έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου, κατά τη διαδικασία έκδοσης εθνικής θεώρησης εισόδου στην ημεδαπή και άδεια διαμονής, εφόσον απαιτείται, και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για τα θέματα αυτά.
  • Υποστήριξη της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπου- δών, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).
  • Υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών/τριών κατά τη διαδικασία εγκατάστασης τους στην ημεδαπή (π.χ. υποστήριξη κατά την ανεύρεση στέγης, διαδικασία μί- σθωσης ακινήτου) και επικοινωνία και διασύνδεση με άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλαγών των αλλοδαπών φοιτητών/τριών με δημόσιες υπηρεσίες της ημεδαπής για θέματα που σχετίζονται με την εγκατάστασή τους και τη διαμονή τους στην ημεδαπή, στον βαθμό που αυτά σχετίζονται με τη φοιτητική τους ιδιότητα (π.χ. Α.Α.Δ.Ε., Δ.Ο.Υ.).
  • Επικοινωνία και διασύνδεση των αλλοδαπών φοιτητών/τριών με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους σε θέμα- τα που σχετίζονται με την φοιτητική τους ιδιότητα και εν γένει συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών φοιτητών/τριών.
  • Η μέριμνα για την οργάνωση μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών σε συ- νεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Για την επιτόπια υποστήριξη σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος εκτός της πόλης της Κοζάνης, συστήνονται επιμέρους Γραφεία ανά πόλη ως εξής:
α) Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών Γρεβενών,
β) Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών Καστοριάς,
γ) Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών Πτολεμαΐδας και
δ) Γραφείο Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών Φλώρινας.

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος: Σαλαγγιώτη Κατερίνα
Τηλέφωνο: +302461056296
E-mail: asalaggioti@uowm.gr