Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

Η ανάπτυξη επιστημονικών συλλογών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για όλα τα Τμήματα του παραρτήματος στην Καστοριά, καθώς και τη συντήρηση και αρχειοθέτηση του υλικού της.

Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία, τεκμηρίωση βάση διεθνών, κοινά αποδεκτών, προτύπων και η  εισαγωγή, διόρθωση και ποιοτικός έλεγχο των εγγραφών στον ηλεκτρονικό κατάλογο δημόσιας πρόσβασης (OPAC).

Η οργάνωση και ταξιθέτηση της έντυπης συλλογής και ο καθορισμός των απαιτήσεων των διεπαφών ηλεκτρονικής πρόσβασης στη συλλογή περιοδικών και βάσεων δεδομένων.

Η οργάνωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών δανεισμού και η  εγγραφή νέων χρηστών.

Ο διαδανεισμός τεκμηρίων μονογραφιών και άρθρων περιοδικών εκδόσεων από άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η  ανάπτυξη ψηφιακής συλλογής προσβάσιμης σε εντυπο-ανάπηρους χρήστες της ακαδημαϊκής κοινότητας και η εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για εξατομικευμένη πληροφοριακή υποστήριξη

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση εκπαίδευσης  χρηστών (οργάνωση και  διεξαγωγή δια ζώσης &  on line σεμιναρίων εκπαίδευσης).

Ο εμπλουτισμός και η διαχείριση της συλλογής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (Institutional Repository) και η λειτουργία και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων (Research Data Repository) του Ιδρύματος.

Η διαχείριση Βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΥ.

Προϊσταμένη Τμήματος :
Γκώγκου Κατερίνα
Τηλ.: 2385055054
e-mail: kgogou@uowm.gr

Στελέχωση

Μελίδου  Πελαγία
Τηλ. 2385054667
e-mail: pmelidou@uowm.gr

Περιβολάρη Μάγδα
Τηλ.2385054667
email: mperivolari@uowm.gr

Τσιλιγκαρίδου Ιωάννα
Τηλ.: 23850 55053
e-mail: itsiligaridou@uowm.gr

 Ιστοσελίδα: https://library.uowm.gr/