Με την υπ’ αριθμό απόφαση Ν.111/24.04.2020 (Ε1/Σ111/24-04-2020) συστάθηκε Γραφείο Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, το οποίο εντάσσεται διοικητικά στην υπό σύσταση εταιρία αξιοποίησης ακινήτων του Π.Δ.Μ. με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, της δημιουργίας εσόδων και του ορισμού των τρόπων αξιοποίησης αυτών. Όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις των θεσμοθετημένων οργάνων, επιτροπών και γραφείων σε ετήσια βάση θα υποβάλλεται πρόγραμμα δράσης και απολογισμός, ενώ οι δραστηριότητες της επιτροπής θα αναρτώνται στη νέα σελίδα του Ιδρύματος η οποία είναι υπό κατασκευή.