Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

Όσον αφορά το Διδακτικό και λοιπό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

 • H διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη θέσεων, διορισμό ή πρόσληψη, εξέλιξη μονιμοποίηση, μετάκληση, μετάταξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού: Kαθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών, Λεκτόρων και του Λοιπού Εκπαιδευτικού Προσωπικού: του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π) του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 • Η έκδοση των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα πράξεων.
 • Η έκδοση πράξεων για χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και χορήγησης χρονοεπιδομάτων και μισθολογικών κλιμακίων.
 • Η έκδοση βεβαιώσεων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
 • Η τήρηση του μητρώου και η συνεχή ενημέρωση.
 • Η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η ανάρτηση εγγράφων σχετικά με τα ανωτέρω στη Διαύγεια.
 • Η σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων προς τη Σύγκλητο σχετικών με θέματα που συζητούνται.
 • Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία με τα ανωτέρω θέματα και τηρεί σχετικό αρχείο.

Όσον αφορά το Διοικητικό Προσωπικό:

 • H διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη θέσεων, διορισμό ή πρόσληψη, μονιμοποίηση, μετάταξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού, του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Προσωπικού καθώς και του Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 • Η έκδοση των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα πράξεων.
 • Η έκδοση πράξεων για χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων.
 • Η έκδοση βεβαιώσεων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
 • Η τήρηση του μητρώου και η συνεχή ενημέρωση.
 • Η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η ανάρτηση εγγράφων σχετικά με τα ανωτέρω στη Διαύγεια.
 • Η σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικών με θέματα προς συζήτηση.
 • Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και η σύνταξη πρακτικών.
 • Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία με τα ανωτέρω θέματα και τηρεί σχετικό αρχείο.
 • Η επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού.

Προϊσταμένη Τμήματος : Κίτσογλου Θεοδώρα, τηλ: 2461056270
Στελέχωση : Κωτσοπούλου Μαρία, τηλ.:2461056320
Ηλεκτρονική επικοινωνία: tdp@uowm.gr