Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Συντήρηση Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την  ανάδειξη αναδόχου για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Συντήρηση Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού, 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με χρηματοδότηση…

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με εκτιμώμενη αξία 73.098,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Φορέας χρηματοδότησης: Το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚ 2014ΣΕ54300011)», νέος κωδ. εναρίθμου: 2021ΝΑ34600387, ΣΑ ΝΑ346, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. αριθμός διακήρυξης 6/2022…

Περισσότερα