Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τους χώρους των γυμναστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», αρ. διακήρ. 11/2021

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚ.ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (11-2021)_21PROC008855866ΤΕΥΔ(11-2021)ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (11-2021)

Περισσότερα