Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, με εκτιμώμενη αξία 1.136.720,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην…

Περισσότερα

Σχόλια διαβούλευσης επί τεχνικών προδιαγραφών

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Σχόλια που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με αρ. 21DIAB000015132 επί των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ««προμήθεια και εγκατάσταση…

Περισσότερα

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες σταβλικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», αρ. διακήρ. 1/2021

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πλήρες κείμενο Διακήρυξης με αρ. 1/2021 (με ΑΔΑΜ)Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Υπόδειγμα Οικονομικής ΠροσφοράςΥπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδικών συσκευών Security USB Token τύπου MD 940

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διευκρίνιση Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) με φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα…

Περισσότερα