Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: Υπηρεσίες ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης , υδραυλικής δοκιμής καθώς και προμήθεια πυροσβεστήρων και βάσεων πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 25-10-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ.…

Περισσότερα

Επαναληπτική πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας διαλέξεων, γραφείων Κοσμήτορα και Προέδρου κτιρίου και γραφείων καθηγητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-(21PROC009382569)ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠίνακας Τεχνικής Προσφοράς-Πίνακας Συμμόρφωσης-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Περισσότερα