Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (covid- 19) του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πλήρες κείμενο Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1628/27-11-2020 (με ΑΔΑΜ)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περισσότερα

Σχόλια διαβούλευσης επί τεχνικών προδιαγραφών

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Σχόλια που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με αρ. 20DIAB000013573 επί των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ««Προμήθεια και εγκατάσταση…

Περισσότερα

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας πρόσκλησης 1072/21-10-2020

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Λόγω εθνικής αργίας, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Πρόσκλησης για κατάθεση οικονομικών προσφορών «για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με αρ. πρωτ.…

Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Λόγω εθνικής αργίας, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Πρόσκλησης για κατάθεση οικονομικών προσφορών «για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με αρ. πρωτ.…

Περισσότερα