Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: προμήθειες και υπηρεσίες για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, προϋπολογισμού 6.665,58 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ-24PROC014661369ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Περισσότερα