Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προϋπολογισμού 14.700,82€ με ΦΠΑ

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων ελέγχου καλωδίων οπτικών ινών και χαλκού (cable testers)

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.672,00€ ΜΕ ΦΠΑ Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4782/2021 και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 337, με ΑΔΑ: ΩΤΒΝ469Β7Κ-53Λ και ΑΔΑΜ: 21REQ008677525, καλεί τους…

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με εκτιμώμενη αξία 835.245,45 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Φορέας χρηματοδότησης: Σ.Α. Ε046 ΤΡΟΠ.0 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΣΕ04600070 – ΠΚ: 2014ΣΕ54300011 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚ 2014ΣΕ54300011)» του Προγράμματος Δημοσίων…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια στρωμάτων & υποστρωμάτων για τις ανάγκες των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας», αρ. διακήρ. 9/2021

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πλήρες κείμενο Διακήρυξης με αρ. 9/2021, με ΑΔΑΜ: 21PROC008667662Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)Πίνακας ΣυμμόρφωσηςΠίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, με εκτιμώμενη αξία 652.054,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Φορέας χρηματοδότησης είναι το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. αριθμός διακήρυξης 8/2021 αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 132824 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΖΕΠ…

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων (ενσύρματου και ασύρματου) για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, με εκτιμώμενη αξία 582.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Φορέας χρηματοδότησης είναι το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. αριθμός διακήρυξης 7/2021 αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 132623 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (7-2021)_21PROC008626446

Περισσότερα

Σχόλια διαβούλευσης επί τεχνικών προδιαγραφών

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Σχόλια που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με αρ. 21DIAB000016432 επί των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ««προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής…

Περισσότερα

Σχόλια διαβούλευσης επί τεχνικών προδιαγραφών

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Σχόλια που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με αρ. 21DIAB000016431 επί των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ««προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English