Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τους χώρους των γυμναστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», αρ. διακήρ. 11/2021

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚ.ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (11-2021)_21PROC008855866ΤΕΥΔ(11-2021)ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (11-2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προϋπολογισμού 14.700,82€ με ΦΠΑ

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περισσότερα

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων ελέγχου καλωδίων οπτικών ινών και χαλκού (cable testers)

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.672,00€ ΜΕ ΦΠΑ Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4782/2021 και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 337, με ΑΔΑ: ΩΤΒΝ469Β7Κ-53Λ και ΑΔΑΜ: 21REQ008677525, καλεί τους…

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με εκτιμώμενη αξία 835.245,45 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Φορέας χρηματοδότησης: Σ.Α. Ε046 ΤΡΟΠ.0 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΣΕ04600070 – ΠΚ: 2014ΣΕ54300011 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚ 2014ΣΕ54300011)» του Προγράμματος Δημοσίων…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English