Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για συντήρηση, επισκευή-αποκατάσταση βλαβών και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ.ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-(21PROC009572325) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας,

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠρόσκλησηΠαράρτημα Ι - Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού ΑντικειμένουΠαράρτημα ΙΙ -Οικονομική προσφορά

Περισσότερα

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνης και Φλώρινα

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-(21PROC009564854)ΠΙΝΑΚΑΣ OIKONOMΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Περισσότερα

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού για την επέκταση της κεντρικής μονάδας (ΑΗU) στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΕΓΚ_ΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΙΜ_ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-(21PROC009523175)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΠΙΝΑΚΑΣ OIKONOMΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση, διαρρυθμίσεις κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανακατασκευή υφισταμένων WC & δημιουργία WC AMEA», Συνολικού προϋπολογισμού: 190.000,00 €.

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων του ν.4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:…

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για: «ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (Υ.Α.Ε.) – Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α) και Ιατρός Εργασίας (Ι.Ε.) στο ΠΔΜ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Μελέτη επικινδυνότητας και Σχεδίου διαφυγής

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για: «ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (Υ.Α.Ε.) – Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α) και Ιατρός Εργασίας (Ι.Ε.) στο ΠΔΜ για χρονικό διάστημα τριών (3)…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English