Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Εκπαίδευσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας»» με Κωδικό έργου ΟΠΣ 5049914 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», Συνολικού προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Πληροφορίες: Μοναδικός κωδικός διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 20DIAB000013573 Ημερομηνία ανάρτησης διαδικασίας διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 12-10-2020 Καταληκτική ημερομηνία διαδικασίας διαβούλευσης: 27-10-2020 Πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ για καταχώρηση παρατηρήσεων στο σύνδεσμο: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Τεχνικές…

Περισσότερα

Αποτέλεσμα αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Π.Δ.Μ., όπως ορίζεται  την προκήρυξη του φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας του ΠΔΜ, συνεδρίασε ευρισκόμενη…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English