Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Μέριμνα για την καταγραφή, εκκαθάριση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.
 • Διαχείριση των πάσης φύσεως αναλώσιμων υλικών, τήρηση αποθήκης αγοραζόμενων κοινών υλικών (π.χ. φωτοτυπικό χαρτί, γραφική ύλη, κ.λπ.) και χορήγηση στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών.
 • Μέριμνα για την εισαγωγή των αγοραζόμενων ειδών στο Ίδρυμα και για την παραλαβή τους από τις επιτροπές παραλαβής οργάνων και λοιπών υλικών.
 • Μέριμνα για την έγκαιρη, πλήρη και ακριβή καταγραφή των μη αναλώσιμων υλικών που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του Ιδρύματος.
 • Μέριμνα για την αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συντάσσοντας τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9).
 • Διασφάλιση της περιουσίας του Ιδρύματος, της τήρησης κτηματολογίου και της διαφύλαξης των τίτλων κτήσης των ακινήτων.
 • Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου παγίων, έλεγχος και παρακολούθηση της κινητής περιουσίας του Ιδρύματος.
 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά την παραλαβή, διαχείριση, εκποίηση, καταστροφή άχρηστου και γενικά κάθε είδους υλικού των υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Χρέωση στο μητρώο παγίων των μη αναλώσιμων ειδών σε υπηρεσίες ή υπευθύνους και έκδοση των σχετικών παραστατικών χρέωσης.
 • Μέριμνα για την τήρηση αρχείου φακέλων μισθωμένων, εκμισθωμένων και ιδιόκτητων ακινήτων, καθώς και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων.
 • Διεκπεραίωση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Χαϊτίδης Γεώργιος
Τηλ.: 24610 56470 (εσωτ. 6470)
email: ghaitidis@uowm.gr