Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Ο συντονισμός των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών.
 • Η προετοιμασία της έγκρισης των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος και η παρακολούθηση των τροποποιήσεων και των αλλαγών τους.
 • Η μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία και δημοσίευση των οδηγών σπουδών των Τμημάτων.
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των Τμημάτων, ιδιαίτερα σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στην πραγματοποίηση εξετάσεων.
 • Ο συντονισμός διαδικασιών που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές, εισιτήριες εξετάσεις και κατατακτήριες εξετάσεις των φοιτητών και η επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν.
 • Η γνωμοδότηση προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα σχετικό με τις προπτυχιακές σπουδές και η κοινοποίηση στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα.
 • Η συγκέντρωση και τήρηση αρχείου με τη νομοθεσία και τις αποφάσεις των οργάνων, διευκρινιστικών εγκυκλίων, ερωτημάτων και απαντήσεων που αφορούν στις
  προπτυχιακές σπουδές, τον κανονισμό σπουδών, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές και τις κατατακτήριες εξετάσεις των φοιτητών.
 • Η μεριμνά για την κοινοποίηση και προώθηση αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου καθώς και νόμων, διαταγμάτων και εγκυκλίων που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα στις Γραμματείες των Τμημάτων και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής αυτών.
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για θέματα και ζητήματα προπτυχιακών σπουδών.
 • Η μεριμνά για την ίδρυση θεσμοθετημένων Εργαστηρίων.
 • Ο συντονισμός θεμάτων που αφορούν στην αναγνώριση του διπλώματος πενταετούς φοίτησης ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με τις ακαδημαϊκές μονάδες για θέματα ακαδημαϊκού περιεχομένου.
 • Η παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο, αναφορικά με θέματα σπουδών και έρευνας.
 • Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε προπτυχιακές σπουδές, η επεξεργασία και κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων.
 • Η τήρηση αρχείου με τις βάσεις εισαγωγής των προπτυχιακών φοιτητών.
 • Η μεριμνά και σύσταση του ακαδημαϊκού ημερολογίου.
 • Η οργάνωση και ο συντονισμός της διαδικασίας του θεσμού του συμβούλου φοιτητή.
 • Η πρόβλεψη – εκτίμηση και προγραμματισμός εισακτέων φοιτητών στις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος.
 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για: α) τους εγγραφέντες φοιτητές όλων των κατηγοριών ανά ακαδημαϊκό έτος, β) τους ενεργούς και εγγεγραμμένους φοιτητές, γ) τους διαγραφέντες φοιτητές, δ) τους μετεγγραφέντες και ε) τους πτυχιούχους.
 • Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου για θέματα προπτυχιακών σπουδών.
 • Η παροχή οδηγιών στα Ακαδημαϊκά Τμήματα για την οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
 • Η προώθηση προτάσεων για την έγκριση και τροποποίηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Η μεριμνά για την έγκριση από τη Σύγκλητο των υποβαλλόμενων προτάσεων και για την λειτουργία των μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Η συγκέντρωση και τήρηση πλήρους αρχείου νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων, διευκρινιστικών εγκυκλίων, ερωτημάτων και απαντήσεων που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές, τον κανονισμό Σπουδών, τις εγγραφές, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο ένταξης στα ΠΜΣ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για θέματα και ζητήματα σχετικά με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
 • Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε μεταπτυχιακές σπουδές και υποψήφιους διδάκτορες.
 • Η τήρηση αλληλογραφίας σχετική με θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η ενημέρωση των Γραμματειών των Τμημάτων σχετικά με τις προκηρύξεις υποτροφιών, κληροδοτημάτων, σεμιναρίων και βραβείων για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
 • Χορήγηση διαδικασίας για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Προϊστάμενη τμήματος: Βουνάτσου Βαρβάρα
Τηλέφωνο: 2461056290
E-mail:.bbounatsou@uowm.grtacadthem@uowm.gr

Μανωλίδου Χρυσή
Τηλέφωνο: 2461056292
E-mail: tacadthem@uowm.gr

Τσιαφίλλη Θωμαή
Τηλέφωνο: 2461056291
Email: tacadthem@uowm.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ