Η επιτροπή βιβλιοθήκης συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 17/23.04.2020, απόβαση της Συγκλήτου, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της βιβλιοθήκης του ιδρύματος καθώς και την υποβολή εισηγήσεων στις Πρυτανικές Αρχές. Ο ρόλος της επιτροπής είναι συμβουλευτικός και εποπτικός. Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.