Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Η επεξεργασία προτάσεων για τη χρηματοδότηση μελετών και κατασκευαστικών έργων.
 • Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων των έργων και μελετών.
 • Η εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και τεχνοοικονομικών) ή η ανάθεση της εκπόνησης των μελετών αυτών σε τρίτους σύμφωνα με τις περί αναθέσεως μελετών δημοσίων έργων ισχύουσες διατάξεις.
 • Η σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκπόνησης μελετών.
 • Η κατάρτιση και υπογραφή των αποφάσεων και συμβάσεων που απαιτούνται για την εκπόνηση των μελετών για έργα και προμήθειες.
 • Η παροχή στοιχείων στους μελετητές, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εκτέλεσης των συμβάσεων για τις μελέτες που ανατέθηκαν από το Πανεπιστήμιο σε τρίτους.
 • Η σύνταξη διακηρύξεων διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης και επισκευής ή συντήρησης έργων.
 • Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων και η μέριμνα για την έγκριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους.
 • Η διενέργεια αυτοψιών και η κατάρτιση γνωμοδοτήσεων επί τεχνικών θεμάτων, ως σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
 • Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικού και μηχανημάτων.
 • Η τήρηση ενεργού αρχείου για την προτυποποίηση των μελετών κατασκευής και των λεπτομερειών για τις προμήθειες.
 • Η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών για έργα συντήρησης και ανάπτυξης του πράσινου στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων του Πανεπιστημίου ή ανάθεση αυτών σε τρίτους.

Προϊσταμένη Τμήματος: Γούλα Βάγια

Τηλέφωνο: 2461056355

E-mail: vgoula@uowm.gr

Κουζιάκης Χάρης

Τηλέφωνο: 2461056358

E-mail: ckouziakis@uowm.gr

Πατίκα Άννα

Τηλέφωνο: 2461056356

E-mail: apatika@uowm.gr


Email Τμήματος: dev@uowm.gr