Το Όραμα

Το όραμα που διέπει το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξή του σε σημαντικό ίδρυμα αναφοράς για την ελληνική και ευρωπαϊκή επιστήμη και κουλτούρα. Στηριζόμενο στην αριστεία, την ακαδημαϊκή του πληρότητα και την παραγόμενη σε αυτό γνώση, οραματίζεται να κατακτήσει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα να καταστεί ένας θεσμός ουσιαστικής στήριξης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο

Στο πλαίσιο του οράματός του το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

 • επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία μέσω της προσέλκυσης, στήριξης και αξιοποίησης νέων ερευνητών, ακαδημαϊκών δασκάλων αλλά και διοικητικού προσωπικού που διακρίνονται για το επιστημονικό τους ενδιαφέρον και την επαγγελματική τους συνέπεια και αναπτύσσουν σημαντική επιστημονική δραστηριότητα.
 • διεκδικεί, μέσω σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών προώθησης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και εξωστρεφούς επιστημονικής δράσης, να εδραιωθεί ως ακαδημαϊκό ίδρυμα με προοπτικές, αποσκοπώντας παράλληλα στο κοινωνικό όφελος και βασιζόμενο σε δημοκρατικά ιδεώδη όπως η αξιοκρατία και η ανεξαρτησία των ιδεών και της επιστήμης.
 • υπόσχεται να προσφέρει, μέσω της γνώσης, της επιστημονικής σκέψης και της δημιουργίας, στο μέτρο που του αναλογεί, στην ευημερία, την κοινωνική πρόοδο και στον πολιτισμό του εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου, ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων.

Η Αποστολή

Αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη και εδραίωση γνώσης και προόδου τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για την κοινωνία, κάτι που επιδιώκεται να υλοποιηθεί μέσω των δυναμικών, έγκυρων και σύγχρονων λειτουργιών του.

Ειδικότερα, η αποστολή του Π.Δ.Μ αναφέρεται στους ακόλουθους τρεις θεματικούς άξονες:

(1) Παιδεία-Έρευνα-Πολιτισμός, που περιλαμβάνει:

 • την ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών σε επιστήμες που θεραπεύουν αντικείμενα ωφέλιμα για την αειφόρο ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, της Ελλάδας και του ευρύτερου βαλκανικού και ευρωπαϊκού χώρου. Στο επίκεντρο αυτών των προγραμμάτων είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις, κριτική σκέψη και ήθος, με στόχο την προσωπική τους ολοκλήρωση, μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και μια κοινωνική καταξίωση.
 • την ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας, ώστε μέσω των αποτελεσμάτων τους και της εξωστρέφειας να εδραιωθεί η παρουσία του Ιδρύματος στο διεθνές στερέωμα.
 • την ανάδειξη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κουλτούρας και του σεβασμού της επιστημονικής ανεξαρτησίας και δεοντολογίας.

(2) Οικονομία – Ανάπτυξη, που περιλαμβάνει:

 • την ουσιαστική συμβολή στην επίλυση τοπικών και εθνικών αναπτυξιακών προβλημάτων, καθώς και στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό.
 • την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, ιδεών και σχημάτων, ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση και τα εισοδήματα, καθώς και νέες ευκαιρίες στην έρευνα και την οικονομία.
 • τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη διατήρηση της σημασίας του ως βασικού παραγωγικού συντελεστή.
 • την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος καθώς και των πνευματικών, άυλων και καινοτόμων εκροών της ερευνητικής του δραστηριότητας.

(3) Δίκαιη, υπεύθυνη και ανοικτή κοινωνία, που περιλαμβάνει

 • τη διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη μέσω της γνώσης, της συμμετοχής και της συνεργασίας για την καλλιέργεια υπεύθυνης επιστημονικής οπτικής στα σύγχρονα προβλήματα και την αποφυγή των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • την προώθηση της επιστημονικής σκέψης, του ελεύθερου διαλόγου και της διακίνησης ιδεών προς όφελος των δημοκρατικών αξιών, της ανεκτικότητας και της ανανέωσης της κοινωνίας.
 • τη στήριξη και προώθηση του πολιτιστικού έργου, του δημιουργικού στοχασμού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης.

Οι Αξίες

Οι ηθικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και επιστημονικές αξίες που καλλιεργούνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν τα βασικά προαπαιτούμενα και τις αναγκαίες συμβάσεις αρχών και ήθους για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής του και την πραγμάτωση του οράματός του. Οι αξίες αυτές θα πρέπει να διατρέχουν όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Π.Δ.Μ., ως άτομα αλλά και ως σύνολο.

Εργατικότητα, αφοσίωση και πάθος

Ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη της αποστολής του Ιδρύματος είναι η επιτέλεση του έργου όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με επίπονη εργασία, αποτελεσματικότητα, ζέση και πάθος. Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο αλλά και κάθε άλλη έκφραση δημιουργίας και προσφοράς απαιτούν κόπο, αφοσίωση και συνέπεια που υπερβαίνουν τα στενά όρια των καθηκόντων και ανάγονται σε χρέος στην υπηρεσία κάθε δράσης προς όφελος του Πανεπιστημίου.

Δημιουργικότητα και αειφορία

Για την ανάπτυξη νέων ιδεών, καινοτομίας και δράσεων ικανών να επιφέρουν ριζικές αλλαγές και βελτίωση και των διαδικασιών και του παραγόμενου έργου είναι αναγκαία ηενθάρρυνση, η υπέρβαση των τετριμμένων και η πρωτοτυπία, απαραίτητα συστατικά μιας κουλτούρας δημιουργίας. Η δημιουργικότητα, όμως, είναι απαραίτητο να συνδέεται άρρηκτα με συλλογικές προσπάθειες για τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και υποδομών, ώστε να ωφεληθούν οι γενιές που ακολουθούν και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η συνέχεια στον προγραμματισμό και στο έργο του Ιδρύματος.

Υπευθυνότητα και συνέπεια

Είναι αναγκαία η δέσμευση και τήρηση από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας των υποχρεώσεών τους, καθώς και η ανάληψη επιπλέον δράσεων, με στόχο τόσο την εκπλήρωση του θεσμικού τους ρόλου, σε σχέση με την υλοποίηση της αποστολής του Ιδρύματος, όσο και τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος μέσω της συνεπούς υπηρέτησης των αρχών και αξιών του Ιδρύματος

Ακεραιότητα και διαφάνεια

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια που εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα στη λήψη αποφάσεων, η υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης και  διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το Π.Δ.Μ. θα πρέπει να γίνονται με διαφάνεια, να στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση και να κατατείνουν στην εμπέδωση κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους τομείς της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες και η ανάληψη ευθυνών χαρακτηρίζει την ακεραιότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και ενός υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Ακαδημαϊκή ελευθερία και σεβασμός στη διαφορετικότητα

Επιδεικνύοντας σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και στις ανθρωπιστικές αξίες, το Π.Δ.Μ. υπερασπίζεται το δικαίωμα των μελών του να μην επιτρέπει την περιοριστική επέμβαση ουδενός στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην παραγωγή επιστημονικών γνώσεων και ιδεών στο πλαίσιο της λειτουργίας του. Παράλληλα, διαφυλάσσει τα ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση, την εποικοδομητική αμφισβήτηση και τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Η αποφυγή των διακρίσεων μέσω υιοθέτησης πολιτικών που εμποδίζουν τον αποκλεισμό από τη γνώση συγκεκριμένων ομάδων λόγω οικονομικής, κοινωνικής ή άλλης προέλευσης (φύλου, θρησκείας, αναπηρίας ή άλλου) αποτελεί επίσης μια αδιαμφισβήτητη διαχρονική αξία για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.