Αποστολή της είναι η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, αθλητικών, πολιτιστικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Η Μονάδα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την υλοποίηση των απαιτήσεων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών συμβάσεων για ζητήματα αναπηρίας και την υιοθέτηση σύγχρονων ερευνητικών πορισμάτων και κατευθύνσεων.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας είναι οι ακόλουθες:

– Υποστήριξη των δράσεων της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης και υλοποίηση του Σχεδίου Ισότιμης Πρόσβασης.

– Συγκέντρωση ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σε ζητήματα αναπηρίας, χρόνιων παθήσεων ή και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με σκοπό την παροχή ενημέρωσης σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας.

– Διενέργεια σε τακτική βάση επιμορφωτικών προγραμμάτων, ημερίδων και δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης αναφορικά με το αντικείμενο της Μονάδας. Εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, με ζητήματα διασφάλισης προσβασιμότητας καθώς και με ζητήματα πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας.

– Διατύπωση προτάσεων προς τη Διοίκηση αναφορικά με την περαιτέρω ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στο σύνολο των πολιτικών του Ιδρύματος.

– Διατύπωση προτάσεων για χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας αναφορικά με την αναπηρία στο σύνολο των διοικητικών εγγράφων, ιστοσελίδων, πληροφοριακών συστημάτων, ψηφιακών αποθετηρίων και λοιπών εφαρμογών.

– Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό, τεχνικό προσωπικό και κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη διεκδίκηση και υλοποίηση εύλογων προσαρμογών.

– Συμμετοχή στον εντοπισμό, τη διεκδίκηση και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αναφορικά με υποτροφίες στήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, προγράμματα ενίσχυσης απασχολησιμότητας ατόμων με αναπηρίες, προγράμματα ενίσχυσης της πρόσβασης σε ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίες, κ.ά.

– Υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης των φοιτητών/τριών όλων των κύκλων σπουδών στην εκπαιδευτική διαδικασία (ανάπτυξη προσβάσιμων συγγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, υπηρεσίες διερμηνείας, ενημέρωση για εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των εκπαιδευομένων) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

– Παροχή ατομικών υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και διευκόλυνση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος.

– Υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συμμετοχή τους στην έρευνα, στην αγορά εργασίας, σε έργα/προγράμματα που διεξάγονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), σε συνέδρια και ημερίδες, συνεδριάσεις οργάνων, φοιτητικές συνελεύσεις, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

– Συμμετοχή στις ισχύουσες διαδικασίες καταγραφής παραπόνων κατά λόγο αρμοδιότητας, με τη Μονάδα να επωμίζεται τον ρόλο του διαμεσολαβητή και συνηγόρου για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

– Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της οριζόντιας και κάθετης προσβασιμότητας στον δομημένο χώρο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διευκόλυνση της φυσικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (λ.χ. παροχή υπηρεσίας μεταφοράς και συνοδείας) στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

– Ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

– Υποστήριξη των ατόμων που ανήκουν σε κατηγορίες ευπαθών ομάδων (πχ. χρήστες ουσιών, φυλακισμένοι, κ.ά.) με σκοπό την κατανόηση των αναγκών τους και, σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και τους/τις Συμβούλους Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, την ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ατόμων προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

– Συνεργασία με τους/τις Συμβούλους Σπουδών για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

– Τήρηση επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων και δεικτών παρακολούθησης-αξιολόγησης σχετικών με την αναπηρία και την προσβασιμότητα των υποδομών και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

– Συνεχής διαβούλευση με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, ομόλογες δομές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, θεσμικούς φορείς και λοιπούς κοινωνικούς εταίρους με εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ή και χρόνιες παθήσεις, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη συνεργασιών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

– Διοικητική υποστήριξη παρατηρητήριου το οποίο θα αποσκοπεί στην ενεργητική αναζήτηση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Χαρτογράφηση των αναγκών τους και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους.

Σιδέρης Σπύρος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τηλ.: 2461056299
e-mail : ssideris@uowm.gr