Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής στο μηχανογραφικό σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και τη σύνταξη ισολογισμών οικονομικών ετών 2023, 2024, 2025 του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης διάρκειας μέχρι 31/12/2026, συνολικού προϋπολογισμού 22.320,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English