Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων ελέγχου καλωδίων οπτικών ινών και χαλκού (cable testers)

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.672,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4782/2021 και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 337, με ΑΔΑ: ΩΤΒΝ469Β7Κ-53Λ και ΑΔΑΜ: 21REQ008677525, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια εργαλείων ελέγχου καλωδίων οπτικών ινών και χαλκού (cable testers), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 9.672,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση είναι από το ΠΔΕ έργο 2019ΣΕ04600070 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚ 2014ΣΕ54300011), ΚΑΕ: 9349-1.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English