Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την παροχή υπηρεσιών επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης για την εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης όπως προβλέπεται στο ΠΔ 54/2018 του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης διάρκειας μέχρι 31/12/2023, προϋπολογισμού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English