Δαικήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με CPV:71330000-0 «Διάφορες Υπηρεσίες μηχανικού» και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English