Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες σταβλικών εγκαταστάσεων γα τις ανάγκες του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», αρ. διακήρ. 6/2020

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες σταβλικών εγκαταστάσεων γα τις ανάγκες του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», αρ. διακήρ. 6/2020.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Πλήρες κείμενο Διακήρυξης με αρ. 6/2020 (με ΑΔΑΜ)
  2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – αρχείο word
  3. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – αρχείο word
  4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς – αρχείο word

Σημείωση προς τους παραλήπτες της διακήρυξης:

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιριών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghaitidis@uowm.gr ή kvlachaki@uowm.gr, έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.


 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English