Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα»

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», αρ. διακήρ. 4/2020

Συνημμένα αρχεία:

  1. Πλήρες κείμενο Διακήρυξης με αρ. 4/2020 (με ΑΔΑΜ)
  2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – αρχείο word
  3. Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς – αρχείο word
  4. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς – αρχείο excel

Σημείωση προς τους παραλήπτες της διακήρυξης:

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιριών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghaitidis@uowm.gr ή kvlachaki@uowm.gr, έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English