Σχόλια διαβούλευσης επί τεχνικών προδιαγραφών

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Σχόλια που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με αρ. 20DIAB000013573 επί των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ««Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Εκπαίδευσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας»» με Κωδικό έργου ΟΠΣ 5049914 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English