Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Εκπαίδευσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας»» με Κωδικό έργου ΟΠΣ 5049914 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», Συνολικού προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Πληροφορίες:

Μοναδικός κωδικός διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 20DIAB000013573
Ημερομηνία ανάρτησης διαδικασίας διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 12-10-2020
Καταληκτική ημερομηνία διαδικασίας διαβούλευσης: 27-10-2020
Πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ για καταχώρηση παρατηρήσεων στο σύνδεσμο: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English