Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας (κώνοι, στηθαία, ταινίες, χρώμα σημάνσεως και λοιπά αναλώσιμα) για τα campus των Κοίλων και της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 2.244,40€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English