Περιληπτική διακήρυξη (Αρ. 3/2017) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  της χαμηλότερης τιμής, για την «Καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας στη Φλώρινα, χρονικού Διαστήματος Δύο (2) Ετών» κατά το διάστημα από 01-12-2017 έως 30-11-2019, προϋπολογισμού 198.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 42101.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English