Προκήρυξη Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής” ακ. έτους 2017-2018

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 1409/τ. Β/3-6-2014) με τίτλο:

«Επιστήμες της Αγωγής»

με κατευθύνσεις:

  1. Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
  2. Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
  3. Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες

και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους τριάντα (30).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις και το βιογραφικό τους από 18/05/2017 μέχρι και την 10/07/ 2017, ώρα 14:00, στον παρακάτω σύνδεσμο (στην καρτέλα αιτήσεις):

http://masteredu.eled.uowm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055111, κ. Μελίσσας Λάζαρος).

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English