Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, με εκτιμώμενη αξία 594.096,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Φορέας χρηματοδότησης είναι το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (παλιός κωδ. 2009ΣΕ04600082 – νέος κωδ. εναρίθμου: 2021ΝΑ34600413, ΣΑ ΝΑ346).

αριθμός διακήρυξης 3/2023
αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 193926

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English