Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων του ν.4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με τίτλο: «Αρχικός Έλεγχος, Επανέλεγχος και Έκδοση ΥΔΕ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με CPV: 71321000-4 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων» και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English