Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την: «ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (παλιός κωδ. 2009ΣΕ04600082 – νέος κωδ. εναρίθμου: 2021ΝΑ34600413, ΣΑ ΝΑ346) Συνολικού προϋπολογισμού: 594.096,40€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Πληροφορίες

Μοναδικός κωδικός διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 23DIAB000026198
Ημερομηνία ανάρτησης διαδικασίας διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 31/03/2023
Καταληκτική ημερομηνία διαδικασίας διαβούλευσης: 15/04/2023
Πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ για καταχώρηση παρατηρήσεων στο σύνδεσμο: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s2

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English