Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με τίτλο “Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία του «Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα (ΕΑΠΟ)» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας”

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English