Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English