Διευκρινίσεις σχετικά με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Σχετικά με το πώς ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα:

  • Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος
  • Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω) και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 22.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση!!

Γενικές οδηγίες

  • Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων  και προστατευόμενο μέλος  θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.
  • Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολυτέκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, παρακαλούμε δείτε το έγγραφο.

Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα:

Το  οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος:

  1. Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Γ.1
  2. Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Γ.1
  3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Δ.

Αντίστοιχα προκύπτει και το ατομικό εισόδημα του φοιτητή.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English