Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΠΔΜ

Θέσεις εργασίας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε στην αρ. 67/27-08-2018 συνεδρία της να προβεί στην συμπληρωματική πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών τους αναγκών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μάθημα (υποχρεωτικό):Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Εξάμηνο: 7ο

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Σιαλβέρα και Μπακόλα, Τ.Κ. 50132, Κοζάνη από 31-08-2018 μέχρι και 10-09-2018, τηλ. 24610-56654.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr).
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ) και υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους και περιλήψεις των δημοσιεύσεων.
 4. 1 CD που να περιέχει τα παραπάνω δηλ. την αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  σε ηλεκτρονική μορφή  καθώς και το υπόμνημα των εργασιών και περιλήψεων αυτών  και τις επιστημονικές εργασίες.
 5. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας).
 8. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
 9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ.

Τα δικαιολογητικά 5 έως 10 θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις μέσω του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • English