Προκήρυξη 3 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης, της Μετανάστευσης και των Μειονοτήτων».
    Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5259/02-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΡΝ469Β7Κ-9ΝΚ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.856/31-07-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7544.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπεύθυνη κ. Ελένη Φωτιάδου, διεύθυνση: 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 29/10/2018

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της».
    Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5462/10-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ69Ξ469Β7Κ-6ΒΟ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 856/31-07-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7543 .
  • Μια θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαχείριση πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση».
    Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5464/10-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ6Ν469Β7Κ-ΓΛ6) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 856/31-07-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP7542 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπεύθυνη κ. Ηλέκτρα Φράι, διεύθυνση: 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55004).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 29/10/2018

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English