Προκήρυξη τριων (3) θέσεων καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία». Η προκήρυξη της θέσης
υπ’ αριθμ. 4717/10-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ3ΠΙ469Β7Κ-2ΩΗ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1202/19-04-2024 τ.Γ’ και
αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP40421.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του
εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος Ψυχολογίας (διεύθυνση: 3ο χλμ Ε.Ο. Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55200).

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία». Η προκήρυξη της θέσης υπ’
αριθμ. 4713/10-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΗΑΟ469Β7Κ-ΩΑ2) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1195/18-04-2024 τ.Γ’ και
αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP40422.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του
εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος Ψυχολογίας (διεύθυνση: 3ο χλμ Ε.Ο. Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55200).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 10-
06-2024

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση, Οικονομική Πολιτική
και Ποσοτικές Μέθοδοι». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4418/29-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΥΘΕ469Β7Κ-ΛΜΑ)
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1118/08-04-2024 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό
APP40423.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του
εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα
Κοζάνης, 50150 Κοζάνη, τηλ. 24610-68113).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 10-06-
2024

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English