Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικητικού, Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Ενδοσκοπήσεις-ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές στη Μαιευτική-Γυναικολογία». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5444/23-05-2023 (ΑΔΑ:6ΟΣΝ469Β7Κ-ΝΓ6) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1506/06-06-2023 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP34730.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής (διεύθυνση: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-68050).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 06-08-2023

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English