Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικητικού, Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Σύγχρονη
Εκπαίδευση». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5443/23-05-2023 (ΑΔΑ:Ψ6ΔΡ469Β7Κ-ΨΕΓ)
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1468/30-05-2023 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό
APP34653.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα
τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του
εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης,
50100 Κοζάνη, τηλ. 24610-68221).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 30-07-
2023

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English