Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δικαιούχων και επιλαχόντων/ουσών πρωτοετών φοιτητών/τριών της Σχολής Καλών Τεχνών και παραλαβή κλειδιών στις Φοιτητικές Εστίες Φλώρινας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Στέγαση

Η Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Σ197/08-11-2023 απόφασή της, ενέκρινε τους πίνακες των δικαιούχων/επιλαχόντων για στέγαση πρωτοετών φοιτητών/τριών στις Φοιτητικές Εστίες Φλώρινας  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε βάσει του επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, από την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/Σ183/03-05-2023 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που αναφέρονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες, να παραλάβουν το κλειδί για το δωμάτιό τους στις Φοιτητικές Εστίες, αυτοπροσώπως έχοντας μαζί  τους την Αστυνομική  Ταυτότητα, από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, το χρονικό διάστημα από Πέμπτη  09 Νοεμβρίου έως και  Τετάρτη 15 Νοεμβρίου  2023 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Φοιτητική Εστία ΠΔΜ
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας
Ισόγειο Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας
Μακεδονίας 2 (Είσοδος επί της οδού Εγνατίας)
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
Τηλ.:23850-24640
Email: merimna-flo@uowm.gr

Όποιος φοιτητής/τρια για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί να παρευρεθεί αυτοπροσώπως τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για να παραλάβει το δωμάτιο, θα πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσει μέσω e-mail με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, προκειμένου να ενημερώσει για την ημερομηνία που θα παραλάβει το δωμάτιο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών, ή δεν επιθυμεί να παραλάβει δωμάτιο, η θέση του θα παραχωρηθεί σε επιλαχόντα/ούσα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις διαμονής στις Φοιτητικές εστίες:

Να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η Υπεύθυνη Δήλωση και

  • να έχει καταβληθεί από το δικαιούχο φοιτητή/τρια το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.
  • Η κατάθεση του ποσού γίνεται στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό ΙΒΑΝ: GR04 0110 3770 0000 3770 0104 724 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ως αιτιολογία πρέπει να αναγράφει: «Ονοματεπώνυμο φοιτητή/ τριας» και «Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/τριας».

Ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν οι μη δικαιούχοι μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών 2023, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την ένσταση με τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην παρακάτω Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Κτίριο Φοιτητικών Εστιών
Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης
Τηλ.: 24610-68271,68275,68276

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
Μαρία Καμαριαννίδου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English