Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για δωρεάν σίτιση των μετεγγραφέντων φοιτητών/τριών και των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής Αθλητών και Αλλοδαπών-Αλλογενών στα φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ Κοζάνης, Κοίλα Κοζάνης, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σίτιση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση σίτισης ότι, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εκδόθηκαν οι πίνακες δικαιούχων για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. που βρίσκονται στη ΖΕΠ Κοζάνης, Κοίλα Κοζάνης, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. ΣΤ2/Σ201/17-01-2024 απόφασή της, ενέκρινε τους Πίνακες δικαιούχων φοιτητών/τριών για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.  Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση την ΚΥΑ Φ5/65835/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ .Β’), όπου η ταξινόμηση έγινε κατά προτεραιότητα στους φοιτητές με: α) την επιδότηση ανεργίας γονέων, β) πολυτεκνία, γ) τριτεκνία, δ) αδέρφια που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, ε) απορφανισθέντες φοιτητές, στ) φοιτητές με γονείς που πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, ζ) φοιτητές που οι ίδιοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156) και η) το εισόδημα από το χαμηλότερο στο υψηλότερο.

Οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες θα σιτίζονται δωρεάν με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
Μαρία Στ. Καμαριαννίδου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English