Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με τίτλο: «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην επίβλεψη της εκπόνησης μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με CPV: 71300000-1, 71318000-0 και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English