Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 εδαφ. Γ της παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για τη «φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», για χρονικό διάστημα από 01/09/2022 έως 28/02/2023 ή για διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English