Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος BMS των Κτιρίων Β στην Καστοριά και Κτιρίων Α και Β στα Γρεβενά», συνολικού προϋπολογισμού 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αριθμός διακήρυξης: 7/2023 αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 253130

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English