Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για τα έτη 2024-2026», συνολικού προϋπολογισμού 2.603.940,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. αριθμός διακήρυξης: 4/2023 αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 221233

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English