Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, με εκτιμώμενη αξία 652.054,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Φορέας χρηματοδότησης είναι το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

αριθμός διακήρυξης 8/2021
αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 132824

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English