Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με εκτιμώμενη αξία 835.245,45 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Φορέας χρηματοδότησης: Σ.Α. Ε046 ΤΡΟΠ.0 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΣΕ04600070 – ΠΚ: 2014ΣΕ54300011 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚ 2014ΣΕ54300011)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

αριθμός διακήρυξης 10/2021

αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 133378

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English