Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Συντήρηση Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την  ανάδειξη αναδόχου για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Συντήρηση Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού, 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (νέος κωδ. εναρίθμου: 2021ΝΑ34600180, ΣΑ ΝΑ346) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Αριθμός διακήρυξης 7/2022

Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 154626

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English