Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για: «ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (Υ.Α.Ε.) – Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α) και Ιατρός Εργασίας (Ι.Ε.) στο ΠΔΜ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Μελέτη επικινδυνότητας και Σχεδίου διαφυγής», συνολικού προϋπολογισμού, 74.400,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2021ΝΑ34600180), ΣΑ ΝΑ346 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

αριθμός διακήρυξης 13/2021
αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 145876

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English