Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με τίτλο: «Δημιουργία νέων γραμμών παροχής για τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες στο μικρό και μεγάλο αμφιθέατρο στα Κοίλα Κοζάνης καθώς και αντικατάσταση του μετασχηματιστή Μέσης Τάσης του κτιρίου Β’ στην Καστοριά», με CPV: 45000000-7, 45310000-3 και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English